شهریور ۱۰, ۱۳۹۵

کنج های محدب در گودبرداری (Convex Effect)

با توجه به انجام پروژه­های گودبرداری در مجاورت سازه­ها و تأسیسات، بررسی اندرکنش گودبرداری­های عمیق با سازه­های مجاور و راهکارهای حل مسائل پیش رو، بویژه در […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

معرفی دوره نرم افزار پلکسیس (PLAXIS)

پلکسیس یک نرم­ افزار اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞﻫﺎ و ﭘﺎﻳﺪاری در ﭘـﺮوژهﻫـﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ می­باشد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻣﻲﺗﻮان شرایط حاکم بر […]