مرداد ۱۱, ۱۳۹۵

معرفی و آشنایی با دوره نرم افزار فلک (FLAC)

امروزه، استفاده از روش های عددی و نرم افزارهای مناسب برای تحلیل رفتار سازه های ژئوتکنیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.  یکی از روش هایی […]