آبان ۴, ۱۳۹۵

رفتار المان‌های سازه‌ای در تحلیل مسائل مهندسی ژئوتکنیک با ABAQUS

یکی از زمینه‌های مسائل ژئوتکنیکی که در آن نیازمند به مدلسازی عددی مسئله هستیم، اندرکنش خاک و سازه است. البته بررسی واقعی اندرکنش خاک و سازه […]
مهر ۷, ۱۳۹۵

اصول تنش مؤثر برای محیط متخلخل غیراشباع در Abaqus/Standard

رفتار محیط متخلخل غیراشباع در آباکوس استاندارد بمانند یک محیط چندفازیست که در آن اجزای جامد با دونوع سیال درتماسند. یکی از آنها سیال خیس کننده (Wetting Liquid) […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۵

کاربرد روش المان‌ مجزا (DEM) در آباکوس

یکی از روشهای عددی مرسوم برای مدلسازی عددی مسائل ژئوتکنیکی، روش المان مجزا (DEM: Discrete Element Method) است. این روش برای مدلسازی رفتار مصالحی که از تعداد […]
شهریور ۱۴, ۱۳۹۵

مقیاس جرم برای تحلیل شبه‌استاتیک در آباکوس (Mass Scaling in Quasi-Static Simulation)

یکی از روش‌های تحلیل دینامیکی در آباکوس، استفاده از گام تحلیل دینامیکی صریح (Explicit) است. این گام تحلیلی در ابتدا برای تحلیل مسائل دینامیکی بسیار سریع […]