شهریور ۱۴, ۱۳۹۵

مقیاس جرم برای تحلیل شبه‌استاتیک در آباکوس (Mass Scaling in Quasi-Static Simulation)

یکی از روش‌های تحلیل دینامیکی در آباکوس، استفاده از گام تحلیل دینامیکی صریح (Explicit) است. این گام تحلیلی در ابتدا برای تحلیل مسائل دینامیکی بسیار سریع […]
شهریور ۹, ۱۳۹۵

روش المان محدود توسعه‌یافته در توسعة ترک (XFEM):

تحلیل ناپیوستگی‌های یک توده سنگی، یکی از مسائل عددی پیچیده در مسائل عددی مهندسی ژئوتکنیک است. یکی از انواع ناپیوستگی‌هایی که در یک توده رخ می‌دهد، […]
شهریور ۱, ۱۳۹۵

تکنیک بازمشزنی یا ریزکردن مش اتوماتیک آباکوس (Remeshing rule):

یکی از مسائل مطرح در مدلسازی عددی ژئوتکنیکی، تشخیص نحوة شکل‌گیری مکانیسم گسیختگی در شرایط بارگذاری حدی‌است این مسئله به‌ویژه زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۵

مدلسازی عددی شمع کوبشی با نرم‌افزار آباکوس (Numerical Modelling of Pile Jacking):

در پروژه‌های ژئوتکنیکی، شمع کوبشی بعنوان یک گزینه اجرایی درساخت پی عمیق استفاده مطرح می‌شود. در فرآیند کوبش شمع، میدان تنش و کرنش خاک اطراف شمع […]