دی ۱۷, ۱۳۹۷

نرم افزار Deepsoil

نرم افزار Deepsoil یک نرم افزار تحلیل یک بعدی پاسخ ساختگاه هست. این نرم افزار می تواند تحلیل های خطی و معادل خطی در فضای فرکانس […]
دی ۱, ۱۳۹۷

مدلسازی سه بعدی تونل در نرم افزار المان محدود میداس (Midas Gts Nx)

در این فیلم نحوه مدلسازی سه بعدی تونل در نرم افزار المان محدود میداس (Midas Gts Nx) مورد بررسی قرار گرفته است. نرم افزار میداس یکی […]
آبان ۲۳, ۱۳۹۵

کاربرد FRP در بهسازی لرزه‌ای

حرکت استمراری علم در عرصۀ مهندسی سازه – زلزله موجب گردیده است تا نوسازی و بهسازی در سال های اخیر از روش های نوین و مصالحی […]
آبان ۴, ۱۳۹۵

رفتار المان‌های سازه‌ای در تحلیل مسائل مهندسی ژئوتکنیک با ABAQUS

یکی از زمینه‌های مسائل ژئوتکنیکی که در آن نیازمند به مدلسازی عددی مسئله هستیم، اندرکنش خاک و سازه است. البته بررسی واقعی اندرکنش خاک و سازه […]