زهکشی کف گودهای عمیق شهری

زهکشی کف گودهای عمیق شهری در مناطقی سطح آب زیرزمینی بالا می باشد بسیار مهم و حساس می باشد.

باید توجه داشت نوع خاک بسیار تعیین کننده می باشد.

در خاک های ریزدانه مانند CL یا ML که امکان تحکیم وجود دارد از اینرو باید دقت داشت که عملیات زهکشی سبب تحکیم خاک زیر سازه های اطراف می شود.

از اینرو باید توجه داشت در این موارد بهتر است از روش هایی چون آب بندی دیواره  و کف گود استفاده نمود.

به عنوان مثال استفاده از شمع های سکانتی و جت گروتینگ برای آب بندی و تغییر گرادیان هیدرولیکی بسیار کاربردی می باشد.

همرسانی کنید:

دیدگاهتان را بنویسید