مهاربند واگرا سیستمی است که رفتار سیستم قاب خمشی و سیستم مهاربند همگرا را همزمان داراست.

هم سختی جانبی سازه به دلیل وجود مهاربند ها بالاست و هم مثل سیستم قاب خمشی رفتار پلاستیک بر عهده ی تیر پیوند است.

در این سیستم رفتار پلاستیک بر عهده ی تیر پیوند است و ما بقی اجزا مثل ستون های ، تیر خارج از ناحیه ی پیوند و مهاربند ها باید الاستیک باقی بماند.

برای این منظور مهاربند ها ، ستون ها و تیر خارج از ناحیه ی پیوند باید قوی تر طراحی شوند و تیر پیوند مقاومت کمتری را دارا باشد تا مفصل پلاستیک در تیر پیوند به وجود آید. رفتار کلی سازه به عملکرد این تیر پیوند بستگی دارد.

رفتار تیر پیوند با توجه به طول آن ممکن است برشی ، خمشی و یا برشی خمشی باشد. اگر طول تیر پیوند کوتاه باشد رفتار برشی است و مفصل پلاستیک برشی در کل طول تیر پیوند به وجود می آید.

اگر طول تیر پیوند زیاد باشد ، مفصل پلاستیک خمشی در دو انتهای تیر پیوند تشکیل میشود. اگر طول تیر پیوند متوسط باید رفتار همزمان برشی و خمشی اتفاق می افتد.

این که طول تیر پیوند چه مقدار باشد تا چه رفتاری را داشته باشد (رفتار برشی یا خمشی و یا همزمان برشی خمشی) مبحث دهم و آیین نامه فولاد آمریکا آن را مشخص کرده است. در رفتار خمشی تیر پیوند، فقط در دو انتهای تیر پیوند مفصل پلاستیک تشکیل میشود ،

اما در رفتار برشی تیر پیوند کل طول تیر پیوند مفصل پلاستیک برشی میشود .

هر چه قدر رفتار تیر پیوند به سمت برشی میل کند ، عملکرد کلی سازه مطلوب تر است. در رفتار برشی در جان تیر پیوند کمانش قطری اتفاق می افتد که برای جلوگیری از این کمانش سخت کننده هایی مطابق آیین نامه در تیر پیوند باید قرار داده شود.

(کمانش قطری به دلیل تنش های برشی است که اگر دایره ی موهر برای این تنش های برشی افقی و قائم ترسیم شود ، تنش های اصلی کششی و فشاری به صورت قطری حادث می شود که چون فولاد در فشار کمانش میکند ، قطر فشار در ضعف قرار میگیرد)

همچنین زاویه ی دوران تیر پیوند نسبت به ناحیه ی خارج از تیر پیوند(که این زاویه با تغییر مکان جانبی طبقه متناظر است) باید کنترل شود تا در محدوده ی مجاز آیین نامه قرار گیرد.

همرسانی کنید:

دیدگاهتان را بنویسید